Cenník
Preise

Úradný preklad z/do nemeckého jazyka

1 normostrana textu s 1800 znakmi vrátane medzier

+ písomné vyhotovenie prekladateľského úkonu

+ 1 vyhotovenie čiernobieleho listu formátu A4


19,92 €

2,66 €

0,10 €

Vyhláška 491/2004 Z. z.

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Podľa tejto vyhlášky § 10 odsek 1 písmeno b) si účtujem za každú aj začatú stranu prekladu 19,92 € bez DPH.

Podľa § 10 odsek 5 "Jedna strana prekladu je písacím strojom alebo textovým editorom písaný text obsahujúci 30 riadkov, každý so 60 znakmi v riadku vrátane medzier, alebo 1 800 znakov na jednej strane textu. Každá posledná neúplná strana a každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, sa považujú za jednu celú stranu."

Podľa § 12 odsek 1: "Ak zadávateľ vyžaduje vykonanie znaleckého úkonu, úkonu tlmočníckej činnosti (ďalej len "tlmočnícky úkon") alebo úkonu prekladateľskej činnosti (ďalej len "prekladateľský úkon") bezodkladne, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 50 %."

Podľa § 12 odsek 3 "Ak je preklad mimoriadne náročný na presnosť a odbornosť, tarifná odmena sa zvýši maximálne o 30 %."

Podľa  § 14 odsek 3 písmeno a) účtujem 2,66 € za písomné vyhotovenie prekladateľského úkonu, podľa písmena b) si účtujem 0,10 € za vyhotovenie jedného čiernobieleho listu formátu A 4 písomne podaného prekladateľského úkonu.