Čo je úradný preklad
Was ist eine amtliche Übersetzung?

Úradný preklad je taký preklad, ktorý môže vykonať len prekladateľ (tzv. úradný alebo tzv. súdny prekladateľ), ktorý je na vykonávanie tejto činnosti oprávnený Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ktorý je zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Každý písomne vyhotovený preklad, vyúčtovanie a výpis z denníka je prekladateľ zapísaný v zozname povinný opatriť odtlačkom úradnej pečiatky a podpísať.

Jednotlivé strany písomne vyhotoveného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité šnúrou (spolu s originálom - t.j. predlohou, podľa ktorej sa úradný preklad vyhotovuje). Voľné konce šnúry sa prekryjú nálepkou, ktorú znalec opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky.

Písomne vyhotovený úradný preklad obsahuje

  • úvodnú časť s označením preklad ,
  • označenie zadávateľa,
  • prílohy,
  • prekladateľskú doložku.

Prekladateľská doložka obsahuje identifikačné údaje prekladateľa, označenie odboru, v ktorom je prekladateľ oprávnený vykonávať úkony prekladateľskej činnosti, a poradové číslo prekladu, pod ktorým je úkon prekladateľskej činnosti zapísaný v denníku. Prekladateľskú doložku vyhotoví prekladateľ v jazyku odboru, v ktorom je zapísaný do zoznamu, a pripojí ju k poslednej strane prekladu.

Eine amtliche Übersetzung ist solch eine Übersetzung, die nur ein Übersetzer (der sogenannte amtlich beeidete Übersetzer) ausüben kann, der für die Ausübung dieser Tätigkeit durch das Justizministerium der Slowakischen Republik gemäß dem Gesetz Nr. 382/2004 Gesetzessammlung über Gutachter, Dolmetscher und Übersetzer und über die Änderungen und Ergänzungen bestimmter Gesetze in der geltenden Fassung berechtigt ist und der in der Liste der Gutachter, Dolmetscher und Übersetzer aufgeschrieben ist, die das Justizministerium der Slowakischen Republik führt.

Jede schriftliche Ausfertigung der Übersetzung, Rechnung und den Auszug aus dem Journal ist der Übersetzer verpflichtet, mit einem Abdruck des amtlichen Stempels zu versehen.

Die einzelnen Seiten der schriftlichen Ausfertigung der Übersetzung müssen nummeriert, gebunden und mit einer Schnur geschlossen werden (zusammen mit dem Original - d.h. mit der Vorlage, gemäß derer die amtliche Übersetzung angefertigt wird). 

Die schriftliche Ausfertigung der Übersetzung enthält:

  • einleitenden Teil mit dem Titel: Übersetzung,
  • Bezeichnung des Auftraggebers
  • Beilagen
  • Übersetzungsklausel

Die freien Enden der Schnur müssen durch einen Aufkleber abgedeckt sein, den der Gutachter mit dem Abdruck seines offiziellen Stempels versieht. 

Die Übersetzungsklausel enthält die Identifikationsangaben des Übersetzers, die Bezeichnung des Faches, in dem der Übersetzer berechtigt ist, die Tathandlungen der Übersetzungstätigkeit durchzuführen, und Folgenummer der Übersezung, unter der die Tathandlung der Übersetzungstätigkeit in dem Journal aufgeschrieben ist. Die Übersetzungsklausel fertigt der Übersetzer in der Sprache des Faches an, in dem er in der Liste aufgeschrieben ist und er schließt sie an die letzte Seite der Übersetzung an.